Różnice między anglikanizmem a protestantyzmem

Czym jest protestantyzm?

W XVI wieku miała miejsce tzw. reformacja protestancka. Był to ruch, w którym duża liczba osób religijnych odłączyła się od Kościoła katolickiego, argumentując, że w ostatnich latach popadł on w szereg wielkich błędów teologicznych i odwrócił się od prawdziwej religii. Od tego momentu zwolennicy tego nowego nurtu, zwani protestantami, bronili nowej religii, która w wielu aspektach była odrębna od koncepcji Watykanu.

Jednym z najistotniejszych elementów protestantyzmu jest to, że jest on znacznie bardziej zróżnicowany, występują w nim liczne podziały na inne typy doktryn, a nawet zdarza się, że w danym kraju występuje unikalny dla tego regionu typ protestantyzmu. Niektóre z gałęzi protestantyzmu to anglikanizm, luteranizm, kalwinizm czy metodyzm. Jesteś ciekaw, gdzie w Polsce można znaleźć kościoły protestanckie? Sprawdź na: https://ebialystok.pl/

Czym jest anglikanizm?

Aby zrozumieć różnice między anglikanami a protestantami musimy również zrozumieć czym jest anglikanizm. Jest to wiara charakteryzująca wszystkie te kościoły, dzielące ideały Kościoła z Canterbury, i jest to religia szczególnie powszechna w Anglii.

Jej początki sięgają XVI wieku, kiedy to Brytyjczycy przyłączyli się do reformacji głoszonej przez Lutra w celu zmiany ówczesnej religii. Za twórcę anglikanizmu uważa się Henryka VIII, będącego w tym okresie królem Anglii, którego poróźniło wiele różnic z papiestwem.

Różnice między anglikanizmem a protestantyzmem

  • Anglikanizm jest jedną z wielu gałęzi tworzących protestantyzm, wywodząc się z niego, ale ewoluując w inny sposób. Można powiedzieć, że anglikanizm jest czymś pośrednim między katolicyzmem a protestantyzmem.
  • Protestantyzm odrzuca wszystkie sakramenty oprócz chrztu i Eucharystii, natomiast anglikanizm uważa, że należy sprawować wszystkie inne sakramenty, nawet jeśli są one drugorzędne.
  • Podczas gdy protestantyzm twierdzi, że zbawienie osiąga siętylko przez wiarę w Boga, anglikanizm mówi o tym, jak dobre uczynki i sakramenty mogą prowadzić do Boga.
  • Protestantyzm mówi o Biblii jako jedynym ważnym źródle, natomiast anglikanie uważają, że istnieją inne elementy niezbędne do podążania za Bożą doktryną.